Kondo Ginga added to our Kondo/Kaiser system

November 4, 2018In News

Kondo Ginga added to this already spectacular Kondo/Kaiser system.